Adatvédelem
Törlés
Törlés
Hiba a/az
mezőben
A mező kitöltése kötelező!
Rendben
bezár
Törlés
Mentés

Zárolt nap: ##DATE##

A választott indulási dátumra nem lehet járatot foglalni.

Kérjük, hogy amennyiben ennek ellenére szeretne foglalni, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeinken!

E-mail: info@busexpress.hu
Telefon: +36 83 777 088

0
72

Kedves Utasunk!

72 órán belüli megrendelést a foglalási rendszerünkben nem tudunk fogadni. Kérem írjon nekünk e-mailt az info@busexpress.hu e-mail címre, vagy hívjon a +36 83 777 088-as telefonszámon! (Viber üzenet is küldhető!)

Adja meg a repülő (vonat, busz) érkezés, visszaút esetén a repülő (vonat, busz) indulás idejét. Ha címre (nem induló járathoz) utazik, akkor a kiállás időpontját.

Elérhetőségeink: 

+36 (83) 777 088

info@busexpress.hu

Telefonszám úton lévők számára:
+36 (20) 77 77 088

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

I. Adatkezelő 

Cég neve: BusExpress 

telefonszám: +3630/288 2320 

e-mail: data@busexpress.hu 

(Kérjük, erre az e-mail címre kizárólag adatkezelést érintő ügyekben írjanak!)

A Cég tiszteletben tartja az Utasai személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), mely a Cég hivatalos weboldalán elektronikusan elérhető.  

A Cég, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Személyes adatot a Cég kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Cég az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja fel, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

Az adatkezelés során a Cég tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Cég megbízásában, vagy a Céggel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van. 

II. Adatkezelések 

II.1.Transzfer foglalás 

Az online, személyes vagy telefonos transzferfoglalás esetén a Cég az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti az Utastól: 

• megszólítás (nem kötelező mező); 

• keresztnév, 

• vezetéknév; 

• cím (cím, település, irányítószám, ország); 

• e-mail cím; 

• telefonszám; 

• mobiltelefonszám ( kötelező mező); 

• úti cél (szálláshely neve, címe) 

• repülőgép járatszáma 

A transzferfoglalással kapcsolatos adatok kezeléséről bővebb tájékoztatót az data@busexpress.hu email címre írott kérésére kaphat.  

II. 2. Vendég kérdőív, értékelő rendszer

A Busexpress szolgáltatásairól a társaságnál alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online, és e-mail alapú vendég kérdőív útján, illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg az Utasok a véleményüket. A kérdőív kitöltésekor az Utas megadhatja az alábbi személyes adatait: 

• név; 

• elérhetőség (e-mail cím); 

Az így kapott véleményeket a Cég statisztikai célokból is felhasználhatja. Az értékelő rendszer használatához megadott e-mail címet és felhasználónevet a Vendég az data@busexpress.hu címre eljuttatott kérelmére a cég törli. 

II.3. Hírlevél 

A Cég hírlevelet természetes személy címzett esetén kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. Az érintett, a hírlevélre (a honlapon vagy e-mailben) történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy részére a Cég az általa megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küldjön. 

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a Cég legújabb akcióiról. 

A Cég kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az data@busexpress.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. 

II.4. Weboldal látogatási adatok

II.4.1. Hivatkozások és linkek

A Cég weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Cég üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Cégnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

II.4.2. Sütik, cookie-k 

A Cég a weboldalainak nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t (sütit) hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. A Cég az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat. 

III. Jogok és jogorvoslati lehetőségek 

III.1. Tájékoztatás 

Az érintett az egyes fejezetekhez írt email címre, vagy a Cég nevére és címére eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül a Társaság - azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében- tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

A Cég az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Cég írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről. 

III.2. Helyesbítés

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Cég rendelkezésére áll, a személyes adatot a Cég helyesbíti.  

A helyesbítésről a Cég értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

III.3. Törlés és zárolás, tiltakozás

A személyes adat törlése, és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás, esetére az Adatvédelmi törvény 17. §- 21.§- ban foglaltak irányadóak. A társaság az data@busexpress.hu címre eljuttatott kérelemre nyújt a jelen pontban foglalt jogszabályi előírásokról tájékoztatást.  

III.4. Bírósági jogérvényesítés  

Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén a Cég ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi törvény 22. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Első Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak. 

A Cég az data@busexpress.hu címre eljuttatott kérelemre nyújt a jelen pontban foglalt jogszabályi előírásokról tájékoztatást. 

III.5. Kártérítés és sérelemdíj  

Ha a Cég az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, a Cégtől sérelemdíj követelhető. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.  

Az érintettel szemben az Cég felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is, és Cég köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A Cég mentesül a felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

IV. Egyéb rendelkezések 

A Cég fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására, mely módosításról az érintetteket értesíti. 

A Cég a honlapok látogatói, illetve a Vendégek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.  

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét: 

elnök: dr. Péterfalvi Attila 

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu